Algemene voorwaarden Sensu Lato.

Algemene voorwaarden Sensu Lato, versie 1 2021. Op alle multi systeem therapie, onder andere gezinstherapie, en andere vormen van begeleiding van Sensu Lato, zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing. Plichten therapeut De therapeut heeft beroepsgeheim, dat wil zeggen dat informatie die gedeeld wordt met de therapeut door cliënt, niet gedeeld wordt met derden. De therapeut gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënt. De therapeut dient de cliënt te informeren over het doel, waarvoor zij gegevens vastlegt, wat zij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie zij de gegevens verstrekt. Overleg over de cliënt door de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend met toestemming van de cliënt. De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten, om te zorgen voor verlichting, het dragelijk maken van situaties en/of bijdragen aan het oplossen van problemen. De therapeut heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is. De therapeut heeft de verplichting, om tijdens of na de intake tot een, op dat moment, zo goed mogelijke vraagstelling van de cliënt te komen. Hierna, indien de cliënt wil starten met de therapie, maakt de therapeut een behandelplan. Deze wordt in de eerstvolgende sessie voordat de therapie start, door beiden goedgekeurd en eventueel schriftelijk ondertekend. Tijdens de laatste sessie, of eerder indien gewenst, vindt een korte evaluatie plaats. De therapeut is verplicht een behandelovereenkomst aan te bieden aan de cliënt, die door beiden akkoord verklaard en/of ondertekend wordt, voordat de therapie start. De therapeut kan dit alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen, zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen of als de therapeut van mening is dat zij niet (langer) de benodigde therapie en/of begeleiding kan geven. De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de cliënt hierover zo snel mogelijk te informeren. Tegelijkertijd dient de therapeut de cliënt de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken. De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Als de cliënt van dat recht gebruik wil maken, dient daarvoor schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) een verzoek te worden ingediend. Wanneer, om welke reden dan ook, de multi systeem therapie, waaronder gezinstherapie, niet of niet meer op zijn plaats is, zal de therapeut zorgdragen voor een eventuele verwijzing naar een andere vorm van therapie of begeleiding. Plichten cliënt Cliënt geeft de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die nodig is voor het therapeutisch proces. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het therapeutisch proces, tijdig en naar waarheid aan de therapeut verstrekt worden. Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de cliënt. Na de intake, bij de start van de multi systeem therapie, zoals gezinstherapie, neemt de cliënt een afgesproken aantal sessies af. Daarna volgt een evaluatie, waarin samen met de therapeut een eventueel vervolgtraject wordt besproken. Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Het tijdstip van het bericht geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt het sessietarief in rekening gebracht. Betalingsvoorwaarden Sensu Lato werkt met verschillende tarieven, afhankelijk van het pakket dat wordt afgenomen. Betaling door cliënt vindt plaats na afloop van iedere sessie. De cliënt krijgt na afloop van een sessie een factuur toegestuurd via email. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf datum verzenden factuur. In uitzonderlijke gevallen kan de factuur later betaald worden. Therapeut en cliënt komen dit vooraf overeen. Therapeut bevestigd dit schriftelijk via email. Bij niet betalen binnen de gestelde termijn is de cliënt in verzuim en mag de therapeut, zonder nadere uitleg, €12,50 extra in rekening brengen per sessie dat te laat betaald is. De schade aan het therapeutische proces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere multi systeem therapie / gezinstherapie op te schorten totdat de cliënt, aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer op verzoek van de cliënt schriftelijke verslaglegging naar derden dient te worden verstuurd, wordt dit in rekening gebracht. Klachten De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Sensu Lato is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident. Informeer eerst Sensu Lato omtrent de onvrede of de klacht. Zowel de therapeut als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij Sensu Lato. Sensu Lato moet binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de Sensu Lato op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Sensu Lato brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. Alleen wanneer cliënt en Sensu Lato het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen. Voor het overige is het Nederlands recht van toepassing op de dienstverlening van Sensu Lato.

Contactgegevens

Mocht je nou een vraag hebben?
Stel hem gerust!
Je kunt ons bellen, mailen of het contactformulier invullen.
Tot snel!

    JA, ik geef toestemming om mijn gegevens te verzenden.